HIPPOLAITIS

ΙΠΠΟΛΑΙΤΙΣ

A surname of Athena at Hippola in Laconia. (Paus. iii. 25. § 6.)