TOXEUS

ΤΟΞΕΥΣ

A son of Oeneus and Althaea, was killed by Meleager. (Apollod. i. 8. § 1; Anton. Lib. 2; comp. OENEUS.)